Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Vraagstukken & aanbod

Tom de Haas adviseert en begeleidt vele vraagstukken uit het Publiek Domein.

Bepaling van strategie en beleid in het publieke domein (de gemeente)

Tom de Haas adviseert en begeleidt oa. vraagstukken uit het publieke domein zoals:

 • Strategie- en beleidsontwikkeling;
 • Besturingsvragen en integraal  management;
 • Structuurvraagstukken zoals processen en organisatiemanagement;
 • Ketenvorming en samenwerkingsvraagstukken en
 • Business modellen en Marketingtoepassingen.

Regie van vraagstukken en verandermanagement; steeds belangrijker

De omgeving verandert voortdurend en de opdracht van de gemeente verandert op vele werkterreinen mee. Vaak ten aanzien van haar rol: van handhaver en uitvoerder naar beleidsregisseur. Dit heeft direct effect op maatschappelijke organisaties die nu  een of meer van deze taken uitvoeren.

Strategiebepaling, een goede regie op de samenhang tussen vraagstukken en krachtig verandermanagement zijn noodzakelijk om deze huidige en toekomstige veranderingen om te zetten in resultaten. Tom de Haas Consultancy zet met u samen de noodzakelijke stappen. Wij realiseren de juiste vertaling naar strategie, beleid, organisatie- & procesinrichting en management. De bestaande organisatie is daarbij het vertrekpunt.

Werkvelden

De werkvelden waar ik het meest in werk zijn:

 • Zorg en Welzijn
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Werk en Inkomen
 • Jeugd en Onderwijs
 • Wonen en Wijken
 • De Gemeente

Laatste trends en ontwikkelingen

De decentralisaties in het sociaal domein komen vanaf 2019 in een nieuwe fase. De overdracht van het rijk naar de gemeenten is gedaan. En de verschuiving, de transitie, is daarmee gerealiseerd.

De ontschotting tussen de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO begint vorm te krijgen. Dit vraagt de komende periode veel aandacht. De problemen zijn niet opgelost. De bezuinigingen die bij de decentralisaties zijn doorgevoerd op de Jeugdzorg, 25%, leiden nog steeds tot structurele tekorten. Gemeenten moeten die tekorten steeds meer binnen hun eigen integrale budget voor het sociaal domein gaan oplossen. 

De herschikking van rollen en taken tussen inwoners, nulde en eerstelijns ondersteuning en zorg en dienstverlening in de tweede lijn moet nog grotendeels gerealiseerd worden. De druk op de realisatie hiervan neemt toe.

Naast de noodzaak van sociale innovatie, speelt uitkomen met de beschikbare middelen een grote rol bij het oplopen van de druk op transformatie.

Een soortgelijk beeld is ook zichtbaar bij de uitvoering van de Participatiewet. Voor gemeenten lopen de kosten van de uitvoering van de Wsw, als onderdeel van de P-wet, op. Primaire oorzaak is de aanhoudende daling van de Wsw subsidie, bij stijgende loonkomsten en afnemende productiviteit van de doelgroep.

De ambities van de Participatiewet komen nog onvoldoende tot resultaat. De regering erkent dat ook en zet een breed offensief in om tot een betere prestatie te komen. Binnen dit initiatief wordt de aansluiting tussen vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding en vormen van betaald werk makkelijker gemaakt. Dat biedt mogelijkheden. 

Focus voor de toekomst

Bovenstaande trends en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de gemeente als regisseur van het lokale en het regionale publieke domein. Ook voor uitvoerende organisaties liggen er forse opdrachten. Minder geld, burger initiatieven, maatschappelijk belang voor eigen continuïteit. Het benutten van kansen met internet en social media. Een toenemend deel van het eigen budget moet geworven worden als maatschappelijke onderneming. Nieuwe vormen van samenwerking met bijpassende competenties.

Tom de Haas Consultancy begeleidt en faciliteert gemeenten en uitvoerende organisaties op dit ‘nieuwe pad’. Neem contact op met Tom via telefoonnummer: 06-22214474 of per mail: info@tomdehaas-consultancy.nl.

 • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer